Regulamin zakupów online

5 lutego 2020

1. Regulamin zakupów online

  •  Przedmiotem niniejszego świadczenia jest usługa gry interaktywnej „Laser Wars” odbywająca się w obiekcie położonym w Gdańsku przy ul. Jana Kilińskiego 4 (zwany dalej „Centrum”) poprzez udostępnienie Uczestnikowi wstępu na teren gry (zwany dalej „areną”) na określony czas wraz ze sprzętem niezbędnym do jej przeprowadzenia, według opisu oraz cennika, znajdujących się w widocznym miejscu przed wejściem na arenę oraz na stronie internetowej Organizatora www.laserwars.gda.pl
  •  Podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie usługi oraz za zarządzanie Centrum jest Body Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Karola Borchardta 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 656489, NIP:5932606011, adres poczty elektronicznej: info@laserwars.gda.pl, telefon kontaktowy: 883 221 184
  •  Przedsiębiorca odpowiada wobec konsumentów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.
  •  Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu świadczenia przez Organizatora. Celem podjęcia polubownego rozwiązania sporu Konsument powinien przedstawić reklamację/roszczenie Organizatorowi osobiście w siedzibie Centrum w Gdańsku przy ul. Jana Kilińskiego 4 lub drogą elektroniczną info@laserwars.gda.pl. Organizator przedstawioną reklamację/roszczenie rozpatruje bez zbędnej zwłoki.
  •  Konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy jest skuteczne od chwili doręczenia oświadczenia Organizatorowi.