Regulamin Laser Wars

Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec osób korzystających z usług obiektu Centrum Rozrywki Laser Tag “Laser Wars”.

 

1. Wprowadzenie/postanowienia wstępne

  1. a) Osoby korzystające z usługi (zwane dalej “Uczestnikami”) na czas gry otrzymują sprzęt marki Laser Maxx (zwany dalej “sprzętem”) składający się z: kamizelki, karabinu oraz opcjonalnego wyposażenia dodatkowego, a także uzyskują wstęp na teren do gry (zwany dalej “areną”).
  2. b) Uczestnicy na czas przebywania w Centrum zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  3. c) W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność za powierzony im sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do poniższego regulaminu.
  4. d) Gry w Centrum rozgrywane są na bazie uprzednio wykonanych rezerwacji, dokonywanych drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
  5. e) Wstęp na arenę jest możliwy wyłącznie po zakupieniu biletu lub vouchera
  6. f) Każda osoba przed przystąpieniem do gry zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem, który udostępniony jest przez Organizatora w widocznym miejscu przed wejściem na arenę oraz na jego stronie internetowej. Udział w grze równoznaczny jest z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
  7. g) W Centrum Rozrywki “Laser Wars” istnieje możliwość organizacji imprezy urodzinowej, po wcześniejszej rezerwacji i ustaleniach dotyczących imprezy, które reguluje osobny regulamin dotyczący Imprez Urodzinowych na terenie Centrum.

 

2. Uczestnicy imprez i gier w Laser Tag

a) W grze mogą brać udział osoby w wieku od 10. roku życia. W wyjątkowych przypadkach po indywidualnych ustaleniach z Organizatorem udział mogą brać również osoby młodsze za zgodą i pod opieką osób dorosłych.

b) Podczas gier oraz organizowanych urodzin uczestnicy oraz opiekunowie mogą być fotografowani, a zdjęcia mogą zostać wykorzystane na stronie internetowej Laser Wars lub na profilu Facebook bez jakichkolwiek roszczeń ze strony osób fotografowanych lub ich bliskich.

c) Wyklucza się udział w grze:

– osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również lekarstw);

– kobiet w ciąży;

– osób, których stan może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, w szczególności:

– cierpiących na choroby lub dolegliwości, w których migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia, np. epilepsja, schorzenia wzroku;

– cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia, np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.;

d) Za podanie nieprawdy, bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

e) Uczestnicy powinni przystąpić do gry w obuwiu o płaskiej podeszwie. Niedozwolona jest gra w butach na obcasie.

f) Obsługa Centrum ma prawo odmówić uczestnictwa w grze osobom niespełniającym w/w wymagań.

g) W wyjątkowych okolicznościach niezależnych od Organizatora, wynikających z działania siły wyższej takiej jak awaria sprzętu technicznego, brak dostawy energii elektrycznej itp. obsługa Centrum może odmówić uczestnictwa w grze bez podania przyczyny. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty, podlega ona zwrotowi.

 h) Uczestnik dobrowolnie może wyrazić zgodę na udostępnianie swojego wizerunku w celach marketingowych Centrum.

3. Zasady zachowania w Centrum

a) W trakcie gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń obsługi Centrum.

b) W trakcie gry zabrania się:

– biegania;

– wspinania się na ściany lub konstrukcje;

– przestawiania aranżacji;

– bezpośredniego kontaktu fizycznego z innymi graczami lub łapania za ich karabiny;

– wymachiwania, rzucania, uderzania karabinem lub innymi przedmiotami;

– czołgania oraz kucania;

– używania niecenzuralnych słów, obraźliwych zwrotów bądź innych wulgaryzmów;

– używania ognia;

– używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, niszczenia bądź celowego zanieczyszczania;

– zasłaniania czujników trafień odzieżą lub innymi przedmiotami;

– wnoszenia na arenę jedzenia, picia oraz wszelkich zbędnych do przeprowadzenia gry przedmiotów;

– przeszkadzania innym osobom uczestniczącym w rozgrywce;

c) Karabin w trakcie gry powinien być trzymany przez Uczestnika oburącz.

d) W trakcie gry na arenie mogą przebywać jedynie jej Uczestnicy oraz obsługa Centrum, pozostałe osoby powinny czekać na jej zakończenie w loży.

e) Uczestnik, który ma problem z obsługą sprzętu lub zauważył jego nieprawidłowe działanie zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do obsługi Centrum.

f) Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

g) Uczestnicy nie mogą opuszczać terenu Centrum wraz z powierzonym im sprzętem.

h) Osoby niestosujące się do zaleceń obsługi Centrum oraz uregulowań wymienionych powyżej w pkt 3 lit. b-h mogą zostać wyproszone z areny przed upływem czasu gry bez prawa do zwrotu opłaty za usługę.

i) Uczestnicy powinni przechowywać drobne i cenne przedmioty w zamykanych szafkach udostępnionych przez Organizatora.

j) Uczestnicy noszący okulary bądź elementy ozdobne ubioru powinni je zdjąć lub mieć odpowiednio zabezpieczone.

k) LaserWars nie wyraża zgody na wnoszenie oraz konsumpcje własnych produktów spożywczych. Niezastosowanie się do tej zasady może wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 200zł.

 

4. Odpowiedzialność stron

a) Uczestnicy gry przyjmują do wiadomości, że arena jest pomieszczeniem o słabym oświetleniu, a gra jest sportem wymagającym wysiłku psychofizycznego oraz mogącym powodować kontuzje (otarcia, zadrapania, siniaki czy inne negatywne skutki zdrowotne). Będąc tego świadomym, Uczestnicy dobrowolnie decydują się na udział w grze.

b) Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Organizatora, które wynikają z działania siły wyższej lub wyłącznej winy poszkodowanego, w tym działania niezgodnego z treścią niniejszego regulaminu.

d) W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami jego naprawy zgodnie z fakturą wystawioną przez producenta – nie dotyczy to powstawania rys i kosmetycznego zużywania sprzętu.

e) W przypadku uszkodzeń ścianek, konstrukcji czy innych przedmiotów będących wyposażeniem areny wynikających z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami ich napraw lub wymiany.

f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i odzież pozostawione bez nadzoru na terenie na terenie Centrum w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nieodebrane po zakończonej grze, a także za rzeczy zagubione.

 

5. Rezerwacje i czas gry

a) Rezerwacji można dokonywać drogą elektroniczną bądź telefonicznie.

b) Przy dokonywaniu rezerwacji grupowych na wstęp do Centrum na czas powyżej jednej godziny wymagany jest zadatek rezerwacyjny ustalony z Personelem.

c) W przypadku anulowania rezerwacji lub nie przybycia Klientów w umówionym terminie, zadatek przepada. Zadatek pełni również funkcję zabezpieczającą i gwarantującą utrzymanie pełnego wymiaru złożonej rezerwacji, w przypadku zmniejszenia pierwotnego czasu rezerwacji w terminie do trzech dni przed rozpoczęciem rezerwacji, zadatek przepada na poczet rekompensaty za niewykorzystany blokowany czas w Centrum.

d) Wstęp na arenę jednocześnie może zostać udzielony 24 osobom. Oznacza to, że w tym samym czasie Organizator może przyjąć dwie lub więcej rezerwacji pochodzących od różnych Klientów na ten sam czas gry do maksymalnej liczby 24 osób.

e) Grupa klientów uczestniczy w grze na wyłączność jedynie w przypadku zadeklarowania owej wyłączności i opłaceniu stawki za wstęp za minimum 14 osób.

f) Jeśli Klienci, którzy złożyli rezerwację, nie zjawią się w czasie do 5 minut od umówionej godziny rezerwacji, wówczas:

– rezerwacja może przepaść na korzyść przebywających na Centrum osób;

– ilość gier lub czas gry (w stosunku od obowiązującego w ofercie, bez zmiany opłaty za wstęp) może zostać skrócony, jeśli bezpośrednio po w/w rezerwacji następuje kolejna rezerwacja.

g) Uczestnik który rezygnuje z gry przed upływem jej czasu, nie ma prawa do zwrotu opłaty za wstęp.

h) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia rezerwacji Klienta z przyczyn niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających bądź wysoce utrudniających świadczenie usługi / przeprowadzenie gry. Organizator zobowiązuje się zaproponować alternatywny termin rezerwacji w przypadku odwołania.

i) W sprawach spornych rozwiązanie proponuje Organizator. Nie wyłącza to prawa Klienta do wyboru sposobu rozwiązania sporu.

 

6. Postanowienia końcowe

  1. a) Uczestnicy gry przyjmują do wiadomości, że korzystają ze sprzętu elektronicznego, na który działają w trakcie gry duże siły i drobne usterki mogą mieć miejsce bez winy Uczestnika bądź Obsługi Centrum.
  2. b) Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i BHP. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. c) Ewentualne spory będą rozpatrywane polubownie. W sytuacji braku osiągnięcia porozumienia Klientowi przysługuje prawo do rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania sądowego.